2016 m. Apie turnyrą - Rimo Imenavičiaus šeimų krepšinio turnyras Šiauliuose

Go to content
Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus
2016-04-26
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je įvy­ko penk­ta­sis šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ras Ri­mui Ime­na­vi­čiui at­min­ti. Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės ne­nu­ga­li­ma bu­vo Eu­ro­pos čem­pio­no Min­dau­go Žu­kaus­ko šei­ma.
Tai bu­vo at­ran­kos tur­ny­ras į 40-ąjį šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ro „Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rė“ fi­na­lą, ku­ris pir­mą­jį bir­že­lio sa­vait­ga­lį vyks Klai­pė­do­je. Ka­dan­gi tai ju­bi­lie­ji­nis tur­ny­ras, į jį kvie­čia­mos dvi šiau­lie­čių tur­ny­ro stip­riau­sios ko­man­dos – Žu­kaus­kai ir tur­ny­ro de­biu­tan­tai Ruš­kiai.
Ruš­kių šei­mos ko­man­da šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re Ri­mui Ime­na­vi­čiui at­min­ti da­ly­va­vo pir­mą kar­tą, ta­čiau jam ruo­šė­si la­bai at­sa­kin­gai. De­šim­ties gi­mi­nai­čių ko­man­da bu­vo pa­si­puo­šu­si vie­no­dais mė­ly­nais marš­ki­nė­liais, o aikš­te­lė­je ne­pa­bū­go net ti­tu­luo­tų var­žo­vų.
Tur­ny­re da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos, su­skirs­ty­tos į du po­gru­pius. A po­gru­py­je var­žė­si Žu­kaus­kai, Ka­če­raus­kai ir Ime­na­vi­čiai, B po­gru­py­je – Gied­rai­čiai, Ar­ma­lai ir Ruš­kiai.
Su­žai­dus rung­ty­nes po­gru­piuo­se paaiš­kė­jo, kad fi­na­le su­si­tiks gru­pė­se pra­lai­mė­ji­mų ne­pa­ty­rę Žu­kaus­kai ir Ruš­kiai. Fi­na­li­nė­se rung­ty­nė­se Žu­kaus­kai dar kar­tą įro­dė, kad yra taik­liau­si, ir šven­tė jau ket­vir­tą­ją per­ga­lę Šiau­lių šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re Ri­mui Ime­na­vi­čiui at­min­ti.
Ypač int­ri­guo­ja­ma ko­va vy­ko dėl tre­čio­sios vie­tos. Čia su­si­ti­ko Gied­rai­čių ir Ka­če­raus­kų šei­mos. Gal dėl to, kad Ro­kas Gied­rai­tis ne­ga­lė­jo at­sto­vau­ti sa­vo šei­mai, o gal dėl to, kad Ka­če­raus­kų šei­ma kas­met stip­rė­ja, tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ne vie­ną krep­ši­nin­ką ir krep­ši­nio tre­ne­rį sa­vo su­dė­ty­je tu­rin­tys Ka­če­raus­kai.
Dėl penk­to­sios vie­tos ko­vo­jo Ime­na­vi­čių ir Ar­ma­lų šei­mos. Stip­res­ni bu­vo Ime­na­vi­čiai.
Pa­si­bai­gus tur­ny­rui ap­do­va­no­ti ne tik nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai, bet ir ge­riau­si, jau­niau­si bei vy­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai.
Į vy­riau­sio­ ir jau­niau­sio­ ti­tu­lus ga­lė­jo pre­ten­duo­ti tik tie krep­ši­nin­kai, ku­rie žai­dė aikš­te­lė­je. Vy­riau­sios žai­dė­jos pri­zas įteik­tas krep­ši­nio aist­ruo­lei gy­dy­to­jai Ire­nai Ar­ma­lie­nei. Ji tur­ny­re pel­nė 8 taš­kus. Jau­niau­sio žai­dė­jo pri­zai įteik­ti dviem žai­dė­jams Ka­če­raus­kų And­rė­jai ir Ruš­kių Po­vi­lui, ku­ris pel­nė net 12 taš­kų.
Tur­ny­re ne­trū­ko azar­to ir ge­ros nuo­tai­kos, ją pa­dė­jo kur­ti ir pu­čia­mų­jų or­kest­ras bei krep­ši­nio klu­bo „Šiau­liai“ šo­kė­jos. Žiū­ro­vams ir da­ly­viams su­reng­ti du sma­gūs kon­kur­sai – „Ka­ra­va­nas“ ir „Bau­du­kas“.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
KO­MAN­DA: Eu­ro­pos čem­pio­no Min­dau­go Žu­kaus­ko šei­mai per­ga­les už­tik­ri­na ne tik čem­pio­no taik­lu­mas, bet ir vi­sos ko­man­dos pui­kus žai­di­mas.
NU­GA­LĖ­TO­JAI: Žu­kaus­kų šei­mai per­ga­lė Šiau­lių šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re Ri­mui Ime­na­vi­čiui at­min­ti ne pir­ma, bet ne ma­žiau džiu­gi.
JAU­NI­MAS: Ša­rū­nas Ime­na­vi­čius, ži­no­mo krep­ši­nin­ko Ri­mo Ime­na­vi­čiaus sū­nus ir vie­nas iš šei­mų tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rių, pa­svei­ki­no jau­niau­sią ir re­zul­ta­ty­viau­sią Ruš­kių ko­man­dos žai­dė­ją Po­vi­lą.
OR­GA­NI­ZA­TO­RIUS: Ša­lies šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius Ka­zi­mie­ras Bud­rys pa­svei­ki­no ir ju­bi­lie­ji­nio 40-ojo tur­ny­ro „Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rė“ marš­ki­nė­lius įtei­kė vy­riau­siai šiau­lie­čių tur­ny­ro žai­dė­jai Ire­nai Ar­ma­lie­nei.
ŽAI­DĖ­JA: Aist­rin­ga „Šiau­lių“ ko­man­dos sir­ga­lė Ire­na Ar­ma­lie­nė šei­mų tur­ny­re pa­de­monst­ra­vo, kad ir pa­ti su­ge­ba ne­blo­gai žais­ti, bei pel­nė 8 taš­kus.
TUR­NY­RAS: Šie­met šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re Ri­mui Ime­na­vi­čiui at­min­ti da­ly­va­vo še­šios šiau­lie­čių šei­mos.
Back to content