2016 m. Šiaulių kraštas - Rimo Imenavičiaus šeimų krepšinio turnyras Šiauliuose

Go to content
Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos
2016-04-22
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ
Šį šeš­ta­die­nį Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vyks jau penk­ta­sis Šiau­lių šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ras Ri­mui Ime­na­vi­čiui (1934–1992) at­min­ti. Šie­met var­žy­sis še­šios šei­mos, o stip­riau­sia iš­ko­vos tei­sę at­sto­vau­ti Šiau­liams 40-aja­me tarp­tau­ti­nia­me šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re „Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rė“, ku­ris vyks Klai­pė­do­je bir­že­lio pir­mą­jį sa­vait­ga­lį.

Tur­ny­re – gar­sios pa­var­dės
Šie­met tur­ny­re už­si­re­gist­ra­vo žais­ti Žu­kaus­kų, Ime­na­vi­čių, Ka­če­raus­kų, Gied­rai­čių, Ar­ma­lų ir Ruš­kių šei­mos. Pas­ta­ro­ji šei­ma – tur­ny­ro de­biu­tan­tė. Tai – jau­nų krep­ši­nin­kų šei­ma.
Šei­mų krep­ši­nio tur­ny­rų pra­di­nin­kė Šiau­liuo­se – Ka­če­raus­kų šei­ma. Ir vi­sai ne­nuos­ta­bu, nes šei­mo­je net trys krep­ši­nio tre­ne­riai: bro­liai Arū­nas ir Val­das Ka­če­raus­kai bei Val­do žmo­na Jo­lan­ta. Jū­ra­tė Ka­če­raus­kie­nė, Arū­no žmo­na, yra bu­vu­si krep­ši­nin­kė, da­bar dir­ba Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ pro­jek­tų va­do­ve. Krep­ši­nį žai­džia ir Ka­če­raus­kų at­ža­los.
Jū­ra­tė pa­sa­ko­ja, kad šei­mų krep­ši­nio tur­ny­rus pra­dė­jo reng­ti 2007 me­tais. Iš pra­džių tai bu­vę ve­ly­ki­niai ar ki­tų šven­čių pro­ga ren­gia­mi tur­ny­rai, o 2012 me­tais jie ta­po "Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rės" da­li­mi.
Da­bar tur­ny­rus or­ga­ni­zuo­ja kar­tu su krep­ši­nin­ko Ri­mo Ime­na­vi­čiaus šei­ma. Pir­ma­ja­me tur­ny­re žai­dė trys šei­mos, vė­liau jų kas­met dau­gė­jo. Per­nai rung­ty­nia­vo sep­ty­nios šei­mos.
2012 me­tais Ka­če­raus­kų šei­ma lai­mė­jo Ri­mo Ime­na­vi­čiaus tur­ny­rą ir at­sto­va­vo Šiau­liams "Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rės" tur­ny­re. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus iš ei­lės tur­ny­rą lai­mė­jo Eu­ro­pos čem­pio­no Min­dau­go Žu­kaus­ko šei­ma, kiek­vie­ną kar­tą fi­na­luo­se po at­kak­lios ko­vos įveik­da­ma krep­ši­nin­kų Ro­ber­to ir Ro­ko Gied­rai­čių šei­mą.
Žu­kaus­kai "Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rės" tur­ny­ruo­se Klai­pė­do­je tris kar­tus žai­dė fi­na­le. 2013 me­tais ir per­nai bu­vo ant­ri, o 2014 me­tais iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų tau­rę.
Šie­met tur­ny­re Žu­kaus­kų šei­mai ne­ga­lės pa­dė­ti Min­dau­go sū­nus Mant­vy­das, ku­ris šiuo me­tu su ša­lies aš­tuo­nio­lik­me­čių krep­ši­nio rink­ti­ne sto­vyk­lau­ja už­sie­ny­je. Gied­rai­čių šei­mai ne­tal­kins Ro­kas, ku­riam dar ne­si­bai­gė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos se­zo­nas.
Pro­ga su­si­tik­ti
R. Ime­na­vi­čiaus sū­nus Ša­rū­nas sa­ko, kad šei­mų krep­ši­nio tur­ny­re var­žy­tis ga­li tė­vai, vai­kai, anū­kai, pusb­ro­liai, se­ne­liai – svar­bu, kad ko­man­dą jung­tų gi­mi­nys­tės ry­šys. Žai­džia­ma pen­ki prieš pen­kis, tik svar­bu, kad aikš­te­lė­je ko­man­dos su­dė­ty­je žais­tų bent vie­na mo­te­ris.
Vie­noms ko­man­doms tai ne pro­ble­ma, o ki­toms į pa­gal­bą ten­ka kvies­tis ir ne­žai­džian­čias mo­te­ris: ma­mas, se­se­ris, te­tas.
Ap­do­va­no­ja­mi ne tik tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai, bet ir jau­niau­sias bei vy­riau­sias ko­man­dos na­riai. Į vy­riau­sių­jų pri­zus ne­re­tai pre­ten­duo­ja ne­pri­lygs­ta­ma krep­ši­nio aist­ruo­lė gy­dy­to­ja Ire­na Ar­ma­lie­nė ir jos vy­ras Al­fon­sas Ar­ma­las, „Šiau­lių“ ko­man­dos rė­mė­jas.
Ypa­tin­gą pri­zą gau­na šei­ma, ku­riai tais me­tais gi­mė ma­žy­lis. Į jį šie­met pre­ten­duo­ja ir Ka­če­raus­kų šei­ma.
Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šis tur­ny­ras tik­ra šven­tė šei­mai. „Vai­kams rung­ty­niau­ti vie­no­je ko­man­do­je su tė­vais ir net se­ne­liais yra la­bai ge­ras jaus­mas“, – sa­ko Ša­rū­nas. Jam pri­ta­ria ir J. Ka­če­raus­kie­nė – bū­tent vai­kai la­biau­siai lau­kia šio tur­ny­ro.
Per­nai tur­ny­re pir­mą kar­tą da­ly­va­vo Eu­ro­pos čem­pio­no Do­na­to Sla­ni­nos šei­ma. Š. Ime­na­vi­čius pa­sa­ko­ja, kai šei­ma su­si­ruo­šė iš­vyk­ti į Ita­li­ją, Do­na­to vai­kams pir­mas klau­si­mas bu­vo: „O kaip bus su šei­mų tur­ny­ru?“
Pa­sak Š. Ime­na­vi­čiaus, šei­mų tur­ny­ras – pui­ki pro­ga su­si­tik­ti ar­ti­miems gi­mi­nai­čiams, iš­si­bars­čiu­siems kar­tais po vi­są Lie­tu­vą ar net už jos ri­bų.
Ne­pel­ny­tai pa­mirš­tiems krep­ši­nin­kams at­min­ti
Šei­mų krep­ši­nio tur­ny­rai or­ga­ni­zuo­ja­mi aš­tuo­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ir jie skir­ti bu­vu­siems gar­siems, o da­bar ne­pel­ny­tai pri­mirš­tiems mies­tų spor­ti­nin­kams, tre­ne­riams, krep­ši­nio puo­se­lė­to­jams at­min­ti. Švėkš­no­je pa­ger­bia­mas Si­gi­tas Ur­mu­le­vi­čius, Plun­gė­je – Vi­tas Kli­mas, Kau­ne – Pet­ras Bu­ze­lis, Klai­pė­do­je – Vla­das Kna­šius, Pa­ne­vė­žy­je – Vid­man­tas Paš­kaus­kas, Šiau­liuo­se – Ri­mas Ime­na­vi­čius, Vil­niu­je – Ri­mas Girs­kis.
Tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jai pa­ten­ka į fi­na­li­nį tur­ny­rą Klai­pė­do­je. Šie­met tai bus 40-asis "Ka­zi­mie­ro Bud­rio tau­rės" tur­ny­ras. Kartu bus mi­ni­mas ir bu­vu­sio krep­ši­nin­ko, šei­mų tur­ny­ro įkū­rė­jo K. Bud­rio 80-asis ju­bi­lie­jus.
„Cent­ras“
Š. Ime­na­vi­čius pa­sa­ko­ja, kad iš Žei­me­lio ki­lęs jo tė­vas krep­ši­nį pra­dė­jo žais­ti at­vy­kęs stu­di­juo­ti į Klai­pė­dą. Pers­pek­ty­vų krep­ši­nin­ką pa­ste­bė­jo ir pa­si­kvie­tė žais­ti Kau­no „Žal­gi­ris“, vė­liau R. Ime­na­vi­čius žai­dė Vil­niaus krep­ši­nio ko­man­do­je, o 1961 me­tais at­vy­ko į Šiau­lius, kur kū­rė­si mies­to vie­ti­nio ūkio val­dy­bos krep­ši­nio ko­man­da „Ša­rū­nas“.
Su šia ko­man­da R. Ime­na­vi­čius du kar­tus pel­nė si­dab­ro me­da­lius Lie­tu­vos čem­pio­na­te (1964 ir 1965 me­tais). R. Ime­na­vi­čiaus sū­nus šyp­so­si, kad ne vel­tui ir jo var­das Ša­rū­nas.
Vi­du­rio puo­lė­jas, ar­ba „cent­ras“ R. Ime­na­vi­čius bu­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rys, sva­riai pri­si­dė­jęs prie ne vie­nos lie­tu­vių per­ga­lės tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se, Ta­ry­bų Są­jun­gos čem­pio­na­tuo­se.
Bai­gęs krep­ši­nin­ko kar­je­rą, R. Ime­na­vi­čius dir­bo krep­ši­nio tre­ne­riu. Žai­di­mo pa­slap­čių mo­kė ir sa­vo du sū­nus. Nors vai­kai ir ne­pa­su­ko pro­fe­sio­na­lių krep­ši­nin­kų ke­liu, ta­čiau, pa­sak Ša­rū­no, mei­lę krep­ši­niui įskie­pi­jo vi­sam gy­ve­ni­mui.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
SŪ­NUS: Šiau­lių krep­ši­nio ko­man­dos „Ša­rū­nas“ ir ša­lies  rink­ti­nės krep­ši­nin­ko, „cent­ro“ Ri­mo Ime­na­vi­čiaus sū­nus  Ša­rū­nas Ime­na­vi­čius sa­ko, kad šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ras ypač  svar­bus vai­kams: „Rung­ty­niau­ti vie­no­je ko­man­do­je su tė­vais ir  net se­ne­liais yra la­bai ge­ras jaus­mas.“
Back to content